At Guilin


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


On the Lijiang near Guilin

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

At Guilin
        Ho Chi Minh 1890-1969

Guilin has no laurel trees
        and no forests,
I see only tall mountains
        and deep rivers.
Banyans darken the prison
        truely frightening!
Days are black
        nights are endless.
 
Dào Guìlín
Hú Zhìmíng 1890-1969

Guìlín wú guì yì wú lín,
Zhǐjiàn shān gāo yǔ shuǐ shēn.
Róng yìn jiànfáng zhēn kěpà,
Báitiān hēihēi yè chénchén
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
It does make a difference to one's response to nature! Whether you are going to Guilin on a vaction, or, as was the case with Ho Chi Minh, in shackles going to jail.

 
 
Related Items:
Gūxiùfēng 孤秀峰
Qīxīngyán 七星岩
Xiàngbíshān 象鼻山
 
Guǎngxī 廣西
Lìjiāng 麗江