Golden Bells


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Flowers at the site of the Daminggong in Xian (Changan)

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Golden Bells
Bai Juyi 774-846

I had a daughter whose name was Golden Bells.
Now it is just a year since she was born;
She is learning to sit and cannot yet talk.
Ashamed--to find that I have not a sage's heart;
I cannot resiste vulgar thoughts and feelings.
Henceforward I am tied to things outside myself;
My only reward--the pleasure I am getting now.
If I am spared the grief of her dying young,
Then I shall have the trouble of getting her married.
My plan for retiring and going back to the hills
Must now be postponed for fifteen years!
 
Jīnluánzǐ Zuìrì
Bái Jūyì 774-846

Xíng nián yù sìshí,
Yǒu nǚ yuē Jīnluán.
Shēng lái shǐ zhōu suì,
Xué zuò wèi néng yán.
Cán fēi dázhě huái,
Wèi miǎn sú qíng lián.
Cóng cǐ lèi shēnwài,
Tú yún wèi mùqián.
Ruò wú yāozhé huàn,
Zé yǒu hūnjià qiān.
Shǐ wǒ guī shān jì,
Yīng chí shíwǔ nián.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Chángān 長安
Dàmínggōng 大明宮
Xīān (Chángān) 西安 (長安)