Eating Bamboo-shoots


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Eating Bamboo-shoots
Bai Juyi 772-846

My new Province is a land of bamboo-groves:
Their shoots in spring fill the valleys and hills.
The mountain woodman cuts an armful of them
And brings them down to sell at the early market.
Things are cheap in proportion as they are common;
For two farthings I buy a whole bundle.
I put the shoots in a grat earthen pot
And heat them up along with boiling rice.
The purple skins broken--like and old brocade;
The white skin opened--like new pearls.
Now every day I eat them recklessly;
For a long time I have not touched meat.
All the time I was living at Luoyang
They could not give me enought to suit my taste.
Now I can have as many shoots as I please;
For each breath of the south-wind makes a new bamboo!
 
Shí Sǔn
Bái Jūyì 772-846

Cǐ zhōu nǎi zhú xiāng,
Chūn sǔn mǎn shāngǔ.
Shānfū shé yíng bào,
Bào lái zǎo shì yù.
Wù yǐ duō wéi jiàn,
Shuāng qián yì yī shù.
Zhì zhī chuī zèng zhōng,
Yǔ fàn tóng shí shú.
Zǐ tuò chè gù jǐn,
Sù jī bò xīn yù.
Měirì suí jiā cān,
Jīng shí bù sī ròu.
Jiǔ wéi Jīng Luò kè,
Cǐ wèi cháng bù zú.
Qiě shí wù chíchú,
Nán fēng chuī zuò zhú.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西