A Dream of Mountaineering


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Snow blanketed peak of Wulaofeng on Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

A Dream of Mountaineering
Bai Juyi 772-846

At night, in my dream, I stoutly climbed a mountain
Going out alone with my staff of holly-wood.
A thousand crags, a hundred hundred valleys--
In my dream-journey none were unexplored
And all the while my feet never grew tired
And my step was as strong as in my young days.
Can it be that when the mind travels backward
The body also returns to its old state?
And can it be, as between body and soul,
That the body may languish, while the soul is still strong?
Soul and body--both are vanities;
Dreaming and waking--both alike unreal.
In the day my feet are palsied and tottering;
In the night my steps go striding over the hills.
As day and night are divided in equal parts--
Between the two, I get as much as I lose.
 
Mèng Shàngshān (Shí Zú Jí Wèi Píng)
Bái Jūyì 772-846

Yè mèng shàng Sōngshān,
Dú xié lí zhàng chū.
Qiān yán yǔ wàn hè,
Yóulǎn jiē zhōu bì.
Mèng zhōng zú bú bìng,
Jiàn sì shàonián rì.
Jì wù shén fǎn chū,
Yīrán jiù xíng zhì.
Shǐ zhī xíng shén nèi,
Xíng bìng shén wú jí.
Xíng shén liǎng shì huàn,
Mèngmèi jù fēi shí.
Zhòu xíng suī jiǎnsè,
Yè bù pō ānyì.
Zhòuyè jì píngfēn,
Qí jiān hé déshī.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西