Naha Harbor Perilous Rock


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Naha Harbor Perilous Rock
        Xu Baoguang 1671-1740 

Gigantic rock 
        sprawls at harbor mouth,
Heaven formed 
        robust at ocean gate.
A great sea tortoise floats,
A tiger sqats
        mountain tall 
                glaring.
As it gnaws the sand dyke 
        of the silent town
In rage 
        it shreads the storm winds.
Raging waves lacerated
        yet return again,
Pacifed
        gentle swell flowing.
The Yellow River God 
        sends the tides here,
Lowering his head 
        as he sends them off.
Zhongshan macho stone most powerful,
In the emerald sea a horned dragon.
On the right a palm leaf wall,
On the left a neighing horse.
Outlying islands thirty six more,
Distant
        remote
                an endless barrier.
 
Nàbà Wānkǒu Xiǎnshí
Xú Bǎoguāng 1671-1740

Jùshí gèn gǎngkǒu,
Tiān shè hǎi mén zhuàng.
Áo dài yǎnruò fú,
Hǔ dūnyì xiāngxiàng.
Jìng zhèn niè dī shā,
Nù bò yíngfēnglàng.
Kuánglán què dǎo huí,
Ān liúshǐ xú zhǎng.
Féngyí sòng cháo lái,
Dītóu tīng shōufàng.
Zhōngshān xíngshì xióng,
Bìhǎi liú qiú yàng.
Yòuyì yè bì zhāng,
Zuǒbì mǎchǐ bàng.
Wàidǎo sānshíliù,
Yáoyáo ruò lián zhàng.

 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Today no one visiting Naminoue, Above the Sea, in Naha, Okinawa, would never see this outcropping rock. Approaching it from land there is just a gentle slope leading up to Naminoeu Jinja. It is only from the sea that it is visible for what it is, a gigantic rock looking like a turtle or sea dragon jutting out of the rocky shore. It was from the sea that ancient travelers approached Okinawa and this rock named 馬加, Majia or Joined Horses, was the major feature at the entrance to Naha Harbour.

 
 
Related Items:
Naminoue Jinja 波の上神
 
Kumemura 久米村
Naha 那霸
Naminoue 波の上
Okinawa 沖繩
Ryukyu Kingdom 琉球王国