Great View From Ancient Mountain Castle


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Looking east toward Pacific Ocean

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Great View From Ancient Mountain Castle
        Xu Baoguang 1671-1740

On Great View Mountain top
        tigers and panthers squat,
A tyrant's dream
        we pause for a rest
                litle remains.
A ruined wall and palace
        short some tiles,
Desolate weeds 
        cattle and goats graze
                this shattered village.
Bees gather honey
        coexisting with the past,
Empty snail shells
        who gulped them down?
From the deserted castle 
        high on a ridge
                I gaze afar,
The ocean shivers
        in the west wind
                as dusk turns to dark. 

 
Fēngjiànshān Gǔchéng
Xú Bǎoguāng 1671-1740

Fēngjiànshān tōu hú bào dūn,
Bà tú xiāo xiēqì yóu cún.
Tuí yuán gōngquè wú quán wǎ,
Huāngcǎo niúyáng cǐ pò cūn.
Fēng gē yī fáng céng bìnglì,
Wō kōng bàjiǎo shì shuí tūn.
Gǔchéng gāo lǐng yáo xiāngwàng,
Jìng guǒ xīfēng mùsè hūn.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Okinawa 沖繩
Ryukyu Kingdom 琉球王国
Shuri 首里
Shurijo 首里城