Tiger Stream Bridge


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Tiger Stream from Tiger Stream Bridge

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Tiger Stream Bridge
        He Shaoqi

Before my footsteps have reached the place
        my heart is already there;
The spirit of the whole mountain
        beckons me from all sides.
Solitary, strange, ancient and rare
        a universe gathered together.
But here only the tiger stream
        and the bridge over the stream.
Would I might see the old Chan master
        riding the tiger across!
The mountain moon is low now
        as large as a bamboo hat;
A spring gurgles, bubbling and splashing
        trees break up the light.
Startled
        four or five monkeys
                fall from the branches.

 
Hǔxīqiáo
Hé Shàoqí

Zújì wèi dào xīn xiān chāo,
Yī shān língqì fēn xiāng zhāo.
Yōu qí gǔ yì wànlài xī,
Wéiyǒu hú xīxī shàng qiáo.
Yè jiān chánshī qí hǔ guò,
Shānyuè dī shí lìzi dà.
Quán shēng bèngfēi shù guāng pò,
Jīng duò xuán yuán sìwǔgè.
 
Translator: Dryden Phelps, Mary Willmott 翻譯

Notes:
Tiger Stream Bridge over the Tiger Stream beside the 伏虎寺 Fuhusi, Crouching Tiger Nunnary at the foot of the great Buddhist mountain Emeishan, Sichuan.

 
 
Related Items:
Éméishān, Moth Eyebrow Mountain 峨嵋山
 
Fúhǔsì 伏虎寺
 
Sìchuān 四川