Omei Mountain Snows


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Light snow on Emei's Jinding, January, 2001

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Omei Mountain Snows
        Su Dongpo 1037-1101 

West of Omei Mountain
        a thousand li of snow;
Gazing northward I see Chengdu
        like the bottom of a well.
Spring winds blow
        day by day
                never diminishing,
In the fifth moon
        travelers are frozen like insects.

 
Éshān Xuě
Sū Dōngpō 1037-1101

Éméishān xī xuě qiān lǐ,
Běi wàngChéngdū rú jǐngdǐ.
Chūnfēng rírí chuī bùxiāo,
Wǔyuè xíngrén dòng rú yǐ.

 
Translator: Dryden Phelps, Mary Willmott 翻譯

 
 
Related Items: