Bādà Shānrén 1626-1705


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Comments (0)

八大山人,即朱耷(约1626一约1705),清初画家。其人生似乎是个谜。生于明朝天启六年,是明宗室后裔,传为明宁潘朱权孙弋阳王奠土监的七世孙。他23岁时出家为僧,40余岁还俗,其佯狂玩世,疯疯颠颠,一生大半世以鬻书卖画为衣食,以冷逸空灵的笔墨和孤傲不群的形象,来宣泄他满腔的悲愤和家国之痛。所署八大山人,后人目之为“哭之笑之”,足见他胸中的悲痛与无奈。八大山人卒年为康熙44年(即公元1705年),享年80岁,一说81岁。

NotOne NotTwo 無一無二

 
 
Related Items:
Bādà Shānrén Jìniànguǎn 八大山紀念館
 
Jiāngxī 江西
Nánchāng 南昌