Mǎzǔ


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Comments (0)

This stupa stele is located in the grounds of the 佑民寺 Youminsi in Nanchang city, Anhui.

 
 
Related Items:
Fóguāngsì (Mǎzǔān) 佛光寺(馬祖庵)
Yòumínsì 佑民寺
 
Jiāngxī 江西
Mǎzǔdòng 馬祖洞
Mǎzǔyán 馬祖巖
Méizhōu 湄洲
Nánchāng 南昌