Sūn Ránwēng 1711-1773


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Comments (0)

Qing Dynasty poet famous for wrting China's longest linked couplet verses at the Daguanlou in Kunming, Yunnan.

 
 
Related Items:
Xīshān Kūnmíng 西山 昆明
 
Yuántōngchánsì 圓通禪寺
 
Dàguān Lóu 大觀樓
Kūnmíng 昆明
Xīshān Lóngmén 西山龍門
Yúnnán 雲南