Yáng Shèn (Shēng Ān) 1488-1559


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Comments (0)

楊慎(1488─1559)字用修,號升庵,新都人,廷和子。正德六年廷試第一,授修撰。武宗微行出居庸關,慎抗疏諫。世宗立,充經筵講官。大禮議起,慎與同列伏左順門力諫,帝命執首事下獄,慎及王元正等撼門大哭。帝益怒,悉下詔獄廷杖之,削籍,遣戍雲南永昌衛,卒年七十二。慎投荒多暇,書無所不覽,明世記誦之博,著述之富,推為第一,詩文外雜著至一百餘種,有升庵集。天啟中追謚文憲。妻黃氏,有才情,慎久戍滇中,黃氏兩寄詩詞,讀者傷之。

Dian Lake Song (Two of Twelve) 滇海曲十二首(之二)

 
 
Related Items:
Xīshān Kūnmíng 西山 昆明
 
Diānchí 滇池
Kūnmíng 昆明
Yúnnán 雲南