Jìngshānsì


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

Notes:

One of the Gozan Temples 五山寺, Five Mountain Temples
of Zhejiang 浙江 Province

Tiantongsi 天童寺 (Ningbo寧波)
Ayuwangsi 阿育王寺 (Ningbo寧波)
Jingci凈慈寺 (Hangzhou杭州)
Lingyinsi 靈隱寺 Hangzhou杭州)
Jingshansi徑山寺 (Tianmushan 天目山)

 
 
Related Items:
Jīngshān 徑山
 
Zhèjiāng 浙江