Jīndǐngsì Éméishān


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

位于峨眉山西南端。因曾建有铜殿,金光闪耀,所以称之为金顶。东汉时曾建有普光殿,唐代改称光相寺,但
山势过高,容易遭受雷击,因此屡建屡毁。明洪武年间僧人宝昙以铁为瓦重建寺庙,于成化二年焚毁,又于成化五年用
铜建寺,又毁。现又建有华藏寺,其它殿宇亦在重新建造的筹划中。


 
 
Related Items:
Buddha Oil Lamp 佛燈
Sketches From My Rambles On Mount Emei 峨眉游草
 
Xuē Néng (Táng) 薛能 (唐)
 
Éméishān, Moth Eyebrow Mountain 峨嵋山
 
Jīndǐng 金頂
Sìchuān 四川